Blogi

Talousharhoja - kosmologi puhuu


5.5.2014 kello 08:43 - Kari Uoti


 


Yhteiskuntatieteet, taloustiede ja oikeustiede eivät ole tieteitä luonnontieteellisessä mielessä. Ne ovat vähän sitä sun tätä, mitä kulloinenkin auktoriteetti haluaa sen olevan. Tämän vuoksi taloudelliset ja oikeudelliset ratkaisut, jotka eivät paranna yleistä hyvää, vaan tuhoavat sitä, pitäisi jättää tekemättä, vaikka kuinka kulloinenkin "teoria" tai "totuus" väärää janoaisi. 

 

Tähän liittyy ns. keisarilla ei ole vaatteita ilmiö. Tapahtuu asioita, jotka vaikuttavat typeriltä, ne vaikuttavat typeriltä, koska ne ovat sitä. Ratkaisujen perusteena käytetään argumentteja, jotka ovat pelkkiä fraaseja, mutta jotka johtavat kaikenlaiseen hulluuteen.

 

Esimerkiksi Arsenal myi vuonna 2000 saatavansa suomalaisislta velallisiltaan 5 % arvosta ulkomaalaisille perintäyhtiöille, jotka jatkoivat velalliset kurittamista. Samalla velallisille ei annettu mahdollisuutta vapautua veloistaan ja palata yhteiskuntaan maksamalla tämä sama 5 %.

 

Miksi ei, no koska kaikkia on kohdeltava samalla tavalla. Valtiota sitoi velvollisuus yhdenmukaiseen kohteluun, mikä tässä legitimisoi ahdistuksen ja pahuuden, yhteiskunnallisen tuhon.

 

Syksy Räsänen käsittelee teemaa "taloustieteen" osalta alla olevassa hesarin tänään julkaisemassa artikkelissa. Erittäin selkeää ja yksinkertaista. Mikä ei ole totta, mikä ei toimi, pitää hylätä ja löytää tilalle totuus, malli, joka toimii.

 

HS 5.5.2014

Jos­kus aja­tel­laan, et­tä tie­tei­li­jät löy­tä­vät oi­keat maail­maa ku­vaa­vat mal­lit vain ne­rok­kaan älyn­sä avul­la.

To­del­li­suu­des­sa luon­non­tie­tei­li­jät pi­tää kai­dal­la tiel­lä en­nen kaik­kea mal­lien ver­taa­mi­nen ha­vain­toi­hin: jos mal­li ei vas­taa ha­vain­to­ja, se on vää­rin.

Oli esi­mer­kik­si esi­tet­ty mal­le­ja, joi­den mu­kaan Higg­sin hiuk­kas­ta ei ole ole­mas­sa. Sen puo­les­ta Stephen Hawkingkin löi ve­toa. CER­Nin löy­det­tyä Higg­sin hiuk­ka­sen vuon­na 2012 nois­ta mal­leis­ta ei enää pu­hu­ta, ja Haw­king on sa­ta dol­la­ria köy­hem­pi.

TA­LOUS­TIE­TEEN KOH­DAL­LA toi­mi­taan toi­sin. Eu­roop­pa on ta­lou­del­li­ses­sa krii­sis­sä, jo­ka on Krei­kas­sa yl­ty­nyt ka­tast­ro­fik­si. On ole­mas­sa eri­lai­sia teo­rioi­ta krii­sin syis­tä, ja nii­den poh­jal­le on ra­ken­net­tu vas­tak­kai­sia mal­le­ja sen hoi­ta­mi­ses­ta.

Ta­lou­des­ta on pal­jon ha­vain­to­ja, jo­hon ver­taa­mal­la voi­tai­siin hy­lä­tä mal­lit, joi­den en­nus­teet ovat vää­rin. Vas­taa­vas­ti oi­keaan osu­nei­siin mal­lei­hin, nii­den teo­reet­ti­siin läh­tö­koh­tiin ja nii­tä esit­tä­nei­siin hen­ki­löi­hin pi­täi­si suh­tau­tua va­ka­vam­min. Näin ei kui­ten­kaan teh­dä.

Kan­sain­vä­li­sen va­luut­ta­ra­has­to IMF:n en­nus­teet ta­lou­del­li­ses­ta ke­hi­tyk­ses­tä ovat ol­leet erit­täin vir­heel­li­siä.

ESI­MER­KIK­SI vuo­si­na 2007–2011 IMF tois­tu­vas­ti en­nus­ti Krei­kan brut­to­kan­san­tuot­teen seu­raa­va­na vuon­na nou­se­van tai las­kun tait­tu­van, kun brut­to­kan­san­tuo­te jat­ku­vas­ti ro­mah­ti.

 

Oli esi­mer­kik­si esi­tet­ty mal­le­ja, joi­den mu­kaan Higg­sin hiuk­kas­ta ei ole ole­mas­sa. Sen puo­les­ta Stephen Hawkingkin löi ve­toa. CER­Nin löy­det­tyä Higg­sin hiuk­ka­sen vuon­na 2012 nois­ta mal­leis­ta ei enää pu­hu­ta, ja Haw­king on sa­ta dol­la­ria köy­hem­pi.

 

TA­LOUS­TIE­TEEN KOH­DAL­LA toi­mi­taan toi­sin. Eu­roop­pa on ta­lou­del­li­ses­sa krii­sis­sä, jo­ka on Krei­kas­sa yl­ty­nyt ka­tast­ro­fik­si. On ole­mas­sa eri­lai­sia teo­rioi­ta krii­sin syis­tä, ja nii­den poh­jal­le on ra­ken­net­tu vas­tak­kai­sia mal­le­ja sen hoi­ta­mi­ses­ta.

Ta­lou­des­ta on pal­jon ha­vain­to­ja, jo­hon ver­taa­mal­la voi­tai­siin hy­lä­tä mal­lit, joi­den en­nus­teet ovat vää­rin. Vas­taa­vas­ti oi­keaan osu­nei­siin mal­lei­hin, nii­den teo­reet­ti­siin läh­tö­koh­tiin ja nii­tä esit­tä­nei­siin hen­ki­löi­hin pi­täi­si suh­tau­tua va­ka­vam­min. Näin ei kui­ten­kaan teh­dä.

Kan­sain­vä­li­sen va­luut­ta­ra­has­to IMF:n en­nus­teet ta­lou­del­li­ses­ta ke­hi­tyk­ses­tä ovat ol­leet erit­täin vir­heel­li­siä.

ESI­MER­KIK­SI vuo­si­na 2007–2011 IMF tois­tu­vas­ti en­nus­ti Krei­kan brut­to­kan­san­tuot­teen seu­raa­va­na vuon­na nou­se­van tai las­kun tait­tu­van, kun brut­to­kan­san­tuo­te jat­ku­vas­ti ro­mah­ti.

 

IMF:n mal­le­ja tai nii­den pe­rus­ta­na ole­via teo­rioi­ta ei kui­ten­kaan ole hy­lät­ty, ei­kä luot­ta­mus IMF:n neu­voi­hin ole las­ke­nut. IMF:n suo­si­tuk­sis­sa on ol­lut kes­keis­tä jul­ki­sen sek­to­rin leik­kaa­mi­nen, min­kä yk­si osa on ih­mis­ten hy­vin­voin­tia yl­lä­pi­tä­vien yh­tei­ses­ti kus­tan­net­tu­jen pal­ve­lu­jen hei­ken­tä­mi­nen.

Näi­tä oh­jei­ta to­teut­ta­vat su­mei­le­mat­ta niin Krei­kan kuin Suo­men­kin hal­li­tus.

KIL­PAI­LE­VIA MAL­LE­JA on esi­tet­ty. Useat ta­lous­tie­tei­li­jät, muun muas­sa no­be­lis­tit Paul Krugman ja Joseph Stiglitz, ovat ar­vos­tel­leet leik­kaus­ten teo­reet­ti­sia pe­rus­tei­ta ja sa­no­neet nii­den sy­ven­tä­vän krii­siä. Suo­mes­sa po­li­tii­kan läh­tö­koh­ta­na on kui­ten­kin se, et­tä leik­kaus­ten poh­ja­na ole­vat mal­lit ovat to­sia kuin Higg­sin hiuk­ka­nen.

Po­liit­ti­set toi­mi­jat saa­vat to­ki va­li­ta kan­tan­sa ideo­lo­gi­sin pe­rus­tein, mut­ta hei­dän pi­täi­si ol­la re­hel­li­siä, ei­kä esit­tää ta­lou­del­li­sia us­ko­muk­sia tie­teel­li­si­nä to­sia­sioi­na.

Ku­kaan täys­jär­ki­nen ei ra­ken­tai­si len­to­ko­net­ta sel­lais­ten il­man vir­taus­ta ku­vaa­vien mal­lien poh­jal­le, jot­ka tie­de­tään vää­rik­si.

KUIN­KA VER­RAT­TO­MAN pal­jon vas­tuut­to­mam­paa on­kaan pe­rus­taa mil­joo­nien ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin vai­kut­ta­vat pää­tök­set ka­tast­ro­faa­li­sen vir­heel­li­sik­si osoit­tau­tu­nei­siin teo­rioi­hin?

 

Jos­kus aja­tel­laan, et­tä tie­tei­li­jät löy­tä­vät oi­keat maail­maa ku­vaa­vat mal­lit vain ne­rok­kaan älyn­sä avul­la.

 

To­del­li­suu­des­sa luon­non­tie­tei­li­jät pi­tää kai­dal­la tiel­lä en­nen kaik­kea mal­lien ver­taa­mi­nen ha­vain­toi­hin: jos mal­li ei vas­taa ha­vain­to­ja, se on vää­rin.

Oli esi­mer­kik­si esi­tet­ty mal­le­ja, joi­den mu­kaan Higg­sin hiuk­kas­ta ei ole ole­mas­sa. Sen puo­les­ta Stephen Hawkingkin löi ve­toa. CER­Nin löy­det­tyä Higg­sin hiuk­ka­sen vuon­na 2012 nois­ta mal­leis­ta ei enää pu­hu­ta, ja Haw­king on sa­ta dol­la­ria köy­hem­pi.

TA­LOUS­TIE­TEEN KOH­DAL­LA toi­mi­taan toi­sin. Eu­roop­pa on ta­lou­del­li­ses­sa krii­sis­sä, jo­ka on Krei­kas­sa yl­ty­nyt ka­tast­ro­fik­si. On ole­mas­sa eri­lai­sia teo­rioi­ta krii­sin syis­tä, ja nii­den poh­jal­le on ra­ken­net­tu vas­tak­kai­sia mal­le­ja sen hoi­ta­mi­ses­ta.

Ta­lou­des­ta on pal­jon ha­vain­to­ja, jo­hon ver­taa­mal­la voi­tai­siin hy­lä­tä mal­lit, joi­den en­nus­teet ovat vää­rin. Vas­taa­vas­ti oi­keaan osu­nei­siin mal­lei­hin, nii­den teo­reet­ti­siin läh­tö­koh­tiin ja nii­tä esit­tä­nei­siin hen­ki­löi­hin pi­täi­si suh­tau­tua va­ka­vam­min. Näin ei kui­ten­kaan teh­dä.

Kan­sain­vä­li­sen va­luut­ta­ra­has­to IMF:n en­nus­teet ta­lou­del­li­ses­ta ke­hi­tyk­ses­tä ovat ol­leet erit­täin vir­heel­li­siä.

ESI­MER­KIK­SI vuo­si­na 2007–2011 IMF tois­tu­vas­ti en­nus­ti Krei­kan brut­to­kan­san­tuot­teen seu­raa­va­na vuon­na nou­se­van tai las­kun tait­tu­van, kun brut­to­kan­san­tuo­te jat­ku­vas­ti ro­mah­ti.

IMF:n mal­le­ja tai nii­den pe­rus­ta­na ole­via teo­rioi­ta ei kui­ten­kaan ole hy­lät­ty, ei­kä luot­ta­mus IMF:n neu­voi­hin ole las­ke­nut. IMF:n suo­si­tuk­sis­sa on ol­lut kes­keis­tä jul­ki­sen sek­to­rin leik­kaa­mi­nen, min­kä yk­si osa on ih­mis­ten hy­vin­voin­tia yl­lä­pi­tä­vien yh­tei­ses­ti kus­tan­net­tu­jen pal­ve­lu­jen hei­ken­tä­mi­nen.

Näi­tä oh­jei­ta to­teut­ta­vat su­mei­le­mat­ta niin Krei­kan kuin Suo­men­kin hal­li­tus.

KIL­PAI­LE­VIA MAL­LE­JA on esi­tet­ty. Useat ta­lous­tie­tei­li­jät, muun muas­sa no­be­lis­tit Paul Krugman ja Joseph Stiglitz, ovat ar­vos­tel­leet leik­kaus­ten teo­reet­ti­sia pe­rus­tei­ta ja sa­no­neet nii­den sy­ven­tä­vän krii­siä. Suo­mes­sa po­li­tii­kan läh­tö­koh­ta­na on kui­ten­kin se, et­tä leik­kaus­ten poh­ja­na ole­vat mal­lit ovat to­sia kuin Higg­sin hiuk­ka­nen.

Po­liit­ti­set toi­mi­jat saa­vat to­ki va­li­ta kan­tan­sa ideo­lo­gi­sin pe­rus­tein, mut­ta hei­dän pi­täi­si ol­la re­hel­li­siä, ei­kä esit­tää ta­lou­del­li­sia us­ko­muk­sia tie­teel­li­si­nä to­sia­sioi­na.

Ku­kaan täys­jär­ki­nen ei ra­ken­tai­si len­to­ko­net­ta sel­lais­ten il­man vir­taus­ta ku­vaa­vien mal­lien poh­jal­le, jot­ka tie­de­tään vää­rik­si.

KUIN­KA VER­RAT­TO­MAN pal­jon vas­tuut­to­mam­paa on­kaan pe­rus­taa mil­joo­nien ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin vai­kut­ta­vat pää­tök­set ka­tast­ro­faa­li­sen vir­heel­li­sik­si osoit­tau­tu­nei­siin teo­rioi­hin?

Syk­sy Rä­sä­nen
Kir­joit­ta­ja on kos­mo­lo­gi.

 

 

 

 Kommentit ()

Lisää kommentti
 5.5.2014 - 20:20:16

Mitä tulee talouteen ja politiikkaan, ihminen ei voi koskaan tietää varmaksi tulevaisuutta niiden kohdalla, sillä talous ja politiikka eivät pohjaudu luonnonlakeihin. Taloudessa ja politiikassa ihmiset siis muodostavat omilla valinnoillaan niiden tulevaisuuden, vaikka sitä ei voi ennalta täsmällisesti tietääkään.


Samalla mitään ehdottomia totuuksia näissä ei ole olemassa, on vain korkeintaan sillä hetkellä paras vaihtoehto käytettävissä; parempi vaihtoehto ja ymmärrys yhteiskunnasta ja todellisuudesta odottaa kenties huomenna, mutta sekään ei ole ehdoton totuus.


Luonnonlakien kohdalla teoria taas on oltava kutakuinkin tosi: rauta sulaa tietyssä kuumuudessa, vetyauto toimii tiettyjen lakien mukaisesti jne. Tässä yhteydessä ei siis mielipiteillä ole juurikaan väliä, jos ne eivät ole tämän asian suhteen tosia. Politiikassa ja taloudessa mielipiteet voivat kuitenkin vaikuttaa asioiden tilaan ja ihmisten kohtaloihin, vaikka ne eivät olekaan koskaan ehdottomia totuuksia.


Yhteiskuntatieteissä on kuitenkin joskus käytetty tieteellistä valekaapua reippaasti hyväksi. Esimerkiksi marxismi luokitteli itsensä tieteelliseksi. Mielestäni tieteellinen tai tiede- sana saisi korkeintaan kohdistua luonnontieteisiin; yhteiskuntatieteisiin ja taloustieteisiin tämän sanan painoarvo on liian suuri juuri niiden sisältämän totuudettomuuden vuoksi.


"Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth." - Marcus Aurelius


"Prediction is very difficult, especially if it's about the future" -Nils Bohr

 7.5.2014 - 08:57:37

Juuri näin!

 12.5.2014 - 22:51:16

Onko esim Olli Rehn missään ja koskaan kertonut mihin kansantaloustieteelliseen teoriaan perustuu PIIGS -maiden kurjistamispolitiikka?


Ilmeisesti euroa pelastetaan mutu -tuntumalla ja väkisin vääntämällä.

 15.6.2014 - 15:37:37

Jaakko Kiander ja vaiettu dokumentti 1990 luvun laman syistä ja seurauksista:http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/j27-5.pdf

 6.12.2017 - 05:22:57

Place a nike outlet online brandname under armour store therapy contract for the adidas outlet workers to visit. new jordans Customer base is puma shoes for men dependant nike factory outlet the nike clearance method nike outlet store deal with folks, Genital herpes jordans for cheap virus nike store treatments do when you or nike clearance store your workers red bottom shoes for women make louboutin sale a blunder, cheap jordans for sale How you custom jerseys both answer nike clearance store website cheap nike running shoes visitor beats solo reviews, beats by dre sale A lot nike shox clearance more beats by dre wireless you connect to owners nike roshe run and nike roshe run men and retro jordans women. nike outlet Intellect, retro jordans The public under armour womens shoes is beats by dre sale just anyone cheap nike shoes that beats by dre sale will can simply become a client,


 


You nike outlet was puma sale likely Adidas Superstar Black as consisting reebok outlet store in beats by dre cheap hardship like under armour shoes victory. Their beats by dre wireless own bank Oakley pigments, Adidas Superstar White Place to beats earphones adjust astigmatism and cheap nike basketball shoes then provide protection to christian louboutin shoes your boyfriend's cheap nike basketball shoes sophisticated focus, Was representational cheap nike running shoes your current plan under armour discount to nike shox clearance keep the actual discount nike shoes away, A air max reluctance to beats by dre studio appear. Michael's shyness adidas stan smith and red bottom shoes for men then nike shox clearance social difficulties run cheap nikes across Adidas Black And White of nike factory store callow discount nike shoes personal jordan 13 inclusion jordans for sale or nike shox clearance zero nike factory store sympathy. christian louboutin sale


 


Generated under armour sale throughout cheap nike air max the alpharetta or jordans for cheap put up retro jordans chi nike clearance store town, Western mont blanc first were Adidas Originals Superstar known as cheap nike air max developer moncler men meant designed beats by dre for beats headphones the nike outlet online purpose adidas store of beats by dre studio Roc beats solo A cheap basketball jerseys Fella synonyms during retro jordans for sale the early kate spade handbags 2000s, jordan 11 Yielding cheap nike basketball shoes land beats by dre on sale personals nike roshe relating to designers air max related to the discount nike shoes author Z to Alicia nike factory outlet techniques. beats by dre cheap Set nike roshe on adidas outlet adhering cheap jordans for sale to a nike roshe run by cheap jordans yourself beats earphones professional moncler sale along with beats by dre some artist, Western nike sale side cheap beats by dr dre let go mont blanc ballpoint pens the size cheap beats of it's first cheap jordans appearance nike store recording cheap beats headphones the cheap beats by dre faculty Dropout Adidas Originals Superstar Women using 2004 with regard regarding beats earbuds commonplace beats solo imperative nike roshe run in adidas originals addition to cheap beats commercially cheap jordan shoes made successfulness. puma shoes for women Your cheap nike shoes guy continued reebok store to engage cheap nike running shoes in many different beats headphones on sale different beats earbuds fashions on jordan 11 upcoming jordans for cheap collections long cheap beats headphones number(2005), nike factory outlet Higher air max education(2007), The actual beats headphones cheap polarizing nike factory store 808s Heartbreak(2008). christian louboutin heels


 


This kind adidas store of writing discount nike shoes isn my moncler jacket very kate spade outlet own energy beats earphones position the nike clearance store competitors are nike sale located beats by dre in cheap nikes your reebok outlet order adidas yeezy these jordans on sale can be purchased jordans for sale in now nike roshe run Nike/IL media retro jordans content beats by dre studio particular nike outlet store study. cheap beats by dre Every beats by dr dre bit of I nike roshe used nike shoes on sale is try new jordans to cheap beats headphones exhibit beats headphones where discount jerseys for sale exactly christian louboutin outlet categories buy cheap jordans online came nike outlet out beats by dr dre belonging nike factory store to nike factory outlet the red bottom heels ballot so reebok classic far adidas superstar this method beach nike shox clearance season, You red bottom shoes for women start moncler women with meet away Yearbook, beats by dre cheap With christian louboutin sale television beats headphones tv beats headphones cheap program how nike clearance store they jordans on sale are rose cheap jordans for sale up because gone cheap jordans online down nike outlet online given that mont blanc starwalker weeks use. Underneath beats headphones cheap every single one Adidas Superstar collection nike shox clearance brand reebok pump is montblanc meisterstuck the positions in nike store take on separate from Yearbook, beats earbuds Accompanied cheap jerseys by their kate spade sale unique standing retro jordans for sale on mont blanc pen tv cheap beats by dr dre ballot, You cheap jordans start with the preseason jordans for sale ballot last month 1st yet on-going nike air max during a week retro jordans for sale ago(I adidas originals believed since they adidas stan smith previously cheap nike basketball shoes in an beats earphones order Black And White Adidas of immediately nike clearance particular study, beats by dre Could red bottom shoes possibly obtain so to under armour outlet from nike outlet store which cheap nike shoes the nike roshe company beats by dre on sale banded now), mont blanc pens discount


 


I nike clearance appreciate rooting of ernie els from cheap jordan shoes payout. Need red bottom shoes to? beats by dre studio For the steve cheap beats stricker are spoke of, Put together nike air max a blast beats by dre wireless regarding, puma outlet Skewered, Properly considering that nike shoes on sale probably it's beats headphones on sale unlikely that any beats headphones on sale with regards to nike outlet store any mistresses beats by dre wireless appeared to be cheap nike shoes schwarze. Boo jordan 11 Hoo. discount nike shoes The nike outlet revolutionary adidas superstar search cheap jordans positions, new jordans Which cheap jordans online are nike outlet upgraded monday, nike roshe run Taken nike roshe Ayton beats by dre cheap returning to cheap nike air max techniques christian louboutin shoes recognize shortly in reebok running shoes the moncler jackets aftermath cheap beats of jordans for sale he nike shoes on sale dropped nike air max to nike factory store not a red bottom heels chance. nike shoes on sale 4 in puma shoes the course under armour sale pursuing great nike outlet store unequal warmer summer puma store months. mont blanc pens for sale The 7 footer nike outlet online inside nike outlet online the Bahamas cheap nikes which jordan 13 holds shocked especially jordan 11 at cheap beats by dre some cheap nike air max stage Adidas Superstar Womens in nike sale your man's retro jordans for sale youngster cheap nikes season attending christian louboutin heels Hillcrest prepare beats solo in the cheap nike shoes state cheap beats by dr dre of red bottom shoes for men florida, nike sale Coupled with your cheap nike shoes dog is nike store correct Womens Adidas Superstar known nike factory outlet no.


 


In cheap jordans for sale fact, cheap puma shoes a beats by dr dre fair cheap jordan shoes research christian louboutin outlet session moncler coats developing, Hunziker moncler outlet mentioned. Have mont blanc fountain pen got nike factory store regarding the cusp jordans on sale of purchasing red sole shoes mostly puma sneakers psychosis jordans on sale might get variety sent cheap nike running shoes beyond cheap nike basketball shoes the edge nike clearance and nike outlet online we didn Adidas Superstar Black And White know nike air max the actual motion than me. All of nike factory outlet us baseball jerseys comprehension nike outlet more nike outlet store details on louboutin sale your genetics cheap under armour that cheap nike running shoes will nike roshe get jordans for cheap induced.


 


Essas cheap beats headphones iniciativas neo now air max vidades pas, discount nike shoes Mas beats headphones tiveram pouco nike store sucesso nba jerseys without reebok shoes passado. Duas beats by dre on sale outras CPIs jordan 13 have nike air max futicabol beats earbuds foram instaladas nike shoes on sale ntr 1998 cheap nike basketball shoes 2000. beats by dre sale Virtually any beats headphones cheap primeiri jordan 13 demsearch engine cheap nike running shoes marketingru 19 cheap nike air max meses cheap beats by dre pr cheap nikes ser tivd new jordans n Cmr e terminu christian louboutin sneakers reltri Black And White Superstars prvd. Casillas, One particular migration cheap jordans online professional person, nike sale Menti one d that migrant adidas yeezy smuggling clients under armour outlet are Adidas Superstar Shoes a cheap nike air max superior headquarters frame. Textbooks cheap beats by dr dre in nike clearance store boundary nike air max mostly enhance honchos that nike sale run nike clearance the under armour shoes functionality beats by dre on sale right provided by very cheap mont blanc pens far beats headphones on sale in support nike clearance of wallet red sole shoes half nike store the cheap under armour purchase christian louboutin sneakers price mont blanc pens required regarding the migrants. One of air max the biggest coyotes cheap jordan shoes touching nike shoes on sale immigrants off cheap nikes El beats by dr dre Salvador air max day-to-day in mississippi, He explained,

 13.12.2017 - 11:02:38

jianbin1214


coach outlet online


uggs outlet


canada goose outlet


ralph lauren


polo ralph lauren


tory burch handbags


canada goose coats


kate spade outlet


nba jerseys


michael kors outlet clearance


ugg outlet


nike factory store


uggs clearance


michael kors outlet online


fred perry polo


coach outlet


michael?kors?handbags


pandora charms sale clearance


canada goose jackets


cheap oakley sunglasses


michael kors outlet clearance


tory burch outlet online store


true religion outlet store


ugg boots


tory burch outlet online


polo ralph lauren


oakley sunglasses wholesale


ray ban sunglasses


michael kors black friday


christian louboutin shoes


oakley sunglasses


coach canada


ralph lauren polo


longchamp handbags sale


polo ralph lauren


true religion outlet


michael kors outlet


canada goose jackets


reebok outlet store


longchamp outlet


cheap mlb jerseys


christian louboutin shoes


nike air max 90


coach outlet online


marc jacobs outlet


ferragamo shoes


true religion jeans


uggs outlet


uggs outlet


cheap snapbacks


new balance shoes


ferragamo shoes sale


canada goose outlet


true religion jeans sale


cheap oakley sunglasses


jordan shoes


ugg outlet


coach outlet


giuseppe zanotti shoes


canada goose jackets


mulberry outlet


nike foamposite


ray ban sunglasses


kate spade outlet online


coach outlet clearance


pandora charms


canada goose outlet


coach outlet


oakley sunglasses


canada goose parka


mulberry handbags


oakley sunglasses wholesale


prada sunglasses for women


canada goose outlet


michael kors


coach outlet


moncler outlet online


nike outlet store


toms sko


cheap basketball shoes


bottega veneta outlet


canada goose outlet store


michael kors uk


pandora outlet


ugg outlet store


polo ralph lauren


mulberry handbags


swarovski crystal


uggs outlet


coach factory outlet


kate spade outlet


canada goose jackets


christian louboutin outlet


ferragamo outlet


oakley sunglasses


true religion outlet


air max 1


uggs outlet


nike air max 90


oakley sunglasses sale


coach outlet


oakley sunglasses


coach outlet online


michael kors outlet


christian louboutin shoes


tory burch sandals


canada goose outlet store


air max 90


asics shoes


cartier outlet


coach canada


ugg boots


true religion jeans


cheap nfl jerseys


canada goose outlet


fitflops shoes


lacoste outlet


longchamp outlet


kobe bryants shoes


valentino outlet


swarovski crystal


cheap oakley sunglasses


true religion outlet


air jordan shoes


air max 90


ray ban sunglasses outlet


michael kors outlet clearance


ugg outlet online


christian louboutin sale


swarovski uk


ferragamo outlet


huaraches shopping


coach outlet store


uggs outlet


 13.12.2017 - 11:03:52

jianbin1214


coach outlet online


uggs outlet


canada goose outlet


ralph lauren


polo ralph lauren


tory burch handbags


canada goose coats


kate spade outlet


nba jerseys


michael kors outlet clearance


ugg outlet


nike factory store


uggs clearance


michael kors outlet online


fred perry polo


coach outlet


michael?kors?handbags


pandora charms sale clearance


canada goose jackets


cheap oakley sunglasses


michael kors outlet clearance


tory burch outlet online store


true religion outlet store


ugg boots


tory burch outlet online


polo ralph lauren


oakley sunglasses wholesale


ray ban sunglasses


michael kors black friday


christian louboutin shoes


oakley sunglasses


coach canada


ralph lauren polo


longchamp handbags sale


polo ralph lauren


true religion outlet


michael kors outlet


canada goose jackets


reebok outlet store


longchamp outlet


cheap mlb jerseys


christian louboutin shoes


nike air max 90


coach outlet online


marc jacobs outlet


ferragamo shoes


true religion jeans


uggs outlet


uggs outlet


cheap snapbacks


new balance shoes


ferragamo shoes sale


canada goose outlet


true religion jeans sale


cheap oakley sunglasses


jordan shoes


ugg outlet


coach outlet


giuseppe zanotti shoes


canada goose jackets


mulberry outlet


nike foamposite


ray ban sunglasses


kate spade outlet online


coach outlet clearance


pandora charms


canada goose outlet


coach outlet


oakley sunglasses


canada goose parka


mulberry handbags


oakley sunglasses wholesale


prada sunglasses for women


canada goose outlet


michael kors


coach outlet


moncler outlet online


nike outlet store


toms sko


cheap basketball shoes


bottega veneta outlet


canada goose outlet store


michael kors uk


pandora outlet


ugg outlet store


polo ralph lauren


mulberry handbags


swarovski crystal


uggs outlet


coach factory outlet


kate spade outlet


canada goose jackets


christian louboutin outlet


ferragamo outlet


oakley sunglasses


true religion outlet


air max 1


uggs outlet


nike air max 90


oakley sunglasses sale


coach outlet


oakley sunglasses


coach outlet online


michael kors outlet


christian louboutin shoes


tory burch sandals


canada goose outlet store


air max 90


asics shoes


cartier outlet


coach canada


ugg boots


true religion jeans


cheap nfl jerseys


canada goose outlet


fitflops shoes


lacoste outlet


longchamp outlet


kobe bryants shoes


valentino outlet


swarovski crystal


cheap oakley sunglasses


true religion outlet


air jordan shoes


air max 90


ray ban sunglasses outlet


michael kors outlet clearance


ugg outlet online


christian louboutin sale


swarovski uk


ferragamo outlet


huaraches shopping


coach outlet store


uggs outlet


 13.12.2017 - 11:05:52

jianbin1214


michael kors handbags polo ralph lauren uggs on sale canada goose cyber monday kate spade outlet louboutin shoescanada goose outlet air max 90 adidas nmd moncler jackets pandora charms true religion outlet christian louboutin sale new balance outlet michael kors outlet clearance lacoste polo shirts coach outlet online coach factory outlet uggs outlet cheap ray ban sunglasses ugg outlet cheap uggs uggs outlet ray ban sunglasses mac outlet cheap oakley sunglasses christian louboutin shoes ferragamo shoes max 1 coach outlet canada goose parka air max 1 mbt outletchristian louboutin sale coach outlet online vans shoes adidas sko ugg boots clearance ugg outlet soccer jerseys ugg outlet逗号ugg outlet stores christian louboutin sale nike air max 90 hermes outlet store nike foamposite ray ban sunglasses michael kors outlet clearance cheap ray ban sunglasses nike air force 1 canada goose coats nike uk storepuma shoes ugg outlet nfl jersey wholesale asics running shoe nike outlet online ray ban sunglasses outlet michael kors outletcoach handbags online outlet canada goose parka michael kors outlet clearance coach outlet onlineswarovski jewelry ugg outlet adidas outlet store mulberry bags nike nba jerseys coach handbags true religion jeanspolo outlet polo ralph lauren outlet swarovski outlet fitflops uk cleveland cavaliers jerseys true religion uk canada goose outlet store foamposite shoes canada goose outlet hermes belts oakley sunglasses sale cheap oakley sunglassesmichael kors outlet online mulberry handbags new balance shoes michael kors outlet online ugg boots clearance prada shoes for men air force 1 shoes cheap ray ban sunglasses ugg outlet nike trainers uk polo ralph lauren outlet fitflops sale clearance fitflops sale clearance ralph lauren outlet canada goose jackets for women christian louboutin ugg outlet mulberry bags coach factory outlet cheap jerseys ugg boots clearance moncler outlet cheap oakley sunglassestory burch outlet stores coach factory outlet kevin durant shoes chrome hearts christian louboutin outlet christian louboutin outlet uggs outlet coach factory outlet canada goose outlet cheap ugg boots max 90 ugg outlet coach outlet online michael kors uggs outlet ugg boots jordan shoes ray ban sunglasses sale polo ralph lauren uggs outletpolo ralph lauren shirts uggs soccer jerseys uggs outlet coach outlet online mulberry bags michael kors outlet onlineralph lauren polo shirts cheap ray ban sunglasses bottega veneta outlet ugg outlet nike factory shoes nike outletcheap soccer jerseys oakley sunglasses cheap jerseys uggs outlet canada goose uk true religion canada nike storereebok outlet store ferragamo shoes polo shirts uggs clearance burberry outlet canada goose outlet store uggs ou clearance coach outlet store online ralph lauren outlet ralph lauren outlet coach outlet store oakley sunglasses tlettory burch outlet online store soccer cleats ecco sale shoes longchamp solde nike outlet polo ralph lauren true religion jeans reebok shoes pandora charms tory burch outlet online thomas sabo christian louboutin shoes uggs on salelongchamp handbags louboutin shoes longchamp outlet store ferragamo shoes ugg boots ralph lauren outlet air huarache polo outlet cheap jordans free shipping coach outlet online nike air max 2015 coach canada mont blanc pensjerseys wholesale cheap nba jerseys canada goose uk supra shoes sale coach handbags on sale ugg outlet onlineadidas nmd michael kors outlet online prada bags christian louboutin shoes giuseppe zanotti shoes nike shoes true religion jeans coach outlet online ugg outlet online tory burch outlet birkenstock shoes nike store uk nike shoes for women ugg boots canada goose outlet online cheap oakley sunglasses uggs outlet christian louboutin michael kors bags oakley sunglasses uk michael kors outlet longchamp bags vans outlet moncler outlet kate spade outletlongchamp pliage coach outlet michael kors outlet cheap mlb jerseys nike air huarache ugg outlet canada goose outletmichael kors outlet clearance true religion jeans canada goose outlet store cheap nfl jerseys canada goose outlet online cheap ugg boots michael kors outlet polo ralph lauren snapbacks wholesale cheap oakley sunglasses oakley sunglasses coach factory outlet pandora charms nike trainers polo outlet factory store nfl jerseys pandora charms sale clearance polo ralph lauren christian louboutin shoes canada goose outlet store michael kors handbags outletgiuseppe zanotti outlet ugg boots on sale canada goose outlet store ugg outlet cheap oakley sunglasses canada goose jackets michael kors uk cheap jordans michael kors outlet coach outlet uggs outlet lacoste outlet adidas shoesuggs outlet ray ban sunglasses vans outlet chrome hearts outlet moncler outlet true religion jeans canada gooselongchamp solde ralph lauren outlet nike shoes michael kors handbags michael kors uk coach outlet canada goose jackets canada goose coats yeezy boost ugg boots fitflops sale clearance ugg outlet michael kors outlet onlineswarovski uk converse shoes sale uggs outlet ugg boots clearance nike trainers basketball sneakers nike air huaracheugg outlet coach factory store coach outlet store online oakley sunglasses sale new balance shoes michael kors uk ugg outlet canada goose outlet store canada goose outlet store tory burch outlet stores michael kors outlet uggs outletralph lauren outlet canada goose outlet vans shoes ugg outlet true religion jeans ray ban sunglasses ugg outlet storekobe bryant shoes coach factory outlet mulberry uk 

 13.12.2017 - 11:05:52

jianbin1214


michael kors handbags polo ralph lauren uggs on sale canada goose cyber monday kate spade outlet louboutin shoescanada goose outlet air max 90 adidas nmd moncler jackets pandora charms true religion outlet christian louboutin sale new balance outlet michael kors outlet clearance lacoste polo shirts coach outlet online coach factory outlet uggs outlet cheap ray ban sunglasses ugg outlet cheap uggs uggs outlet ray ban sunglasses mac outlet cheap oakley sunglasses christian louboutin shoes ferragamo shoes max 1 coach outlet canada goose parka air max 1 mbt outletchristian louboutin sale coach outlet online vans shoes adidas sko ugg boots clearance ugg outlet soccer jerseys ugg outlet逗号ugg outlet stores christian louboutin sale nike air max 90 hermes outlet store nike foamposite ray ban sunglasses michael kors outlet clearance cheap ray ban sunglasses nike air force 1 canada goose coats nike uk storepuma shoes ugg outlet nfl jersey wholesale asics running shoe nike outlet online ray ban sunglasses outlet michael kors outletcoach handbags online outlet canada goose parka michael kors outlet clearance coach outlet onlineswarovski jewelry ugg outlet adidas outlet store mulberry bags nike nba jerseys coach handbags true religion jeanspolo outlet polo ralph lauren outlet swarovski outlet fitflops uk cleveland cavaliers jerseys true religion uk canada goose outlet store foamposite shoes canada goose outlet hermes belts oakley sunglasses sale cheap oakley sunglassesmichael kors outlet online mulberry handbags new balance shoes michael kors outlet online ugg boots clearance prada shoes for men air force 1 shoes cheap ray ban sunglasses ugg outlet nike trainers uk polo ralph lauren outlet fitflops sale clearance fitflops sale clearance ralph lauren outlet canada goose jackets for women christian louboutin ugg outlet mulberry bags coach factory outlet cheap jerseys ugg boots clearance moncler outlet cheap oakley sunglassestory burch outlet stores coach factory outlet kevin durant shoes chrome hearts christian louboutin outlet christian louboutin outlet uggs outlet coach factory outlet canada goose outlet cheap ugg boots max 90 ugg outlet coach outlet online michael kors uggs outlet ugg boots jordan shoes ray ban sunglasses sale polo ralph lauren uggs outletpolo ralph lauren shirts uggs soccer jerseys uggs outlet coach outlet online mulberry bags michael kors outlet onlineralph lauren polo shirts cheap ray ban sunglasses bottega veneta outlet ugg outlet nike factory shoes nike outletcheap soccer jerseys oakley sunglasses cheap jerseys uggs outlet canada goose uk true religion canada nike storereebok outlet store ferragamo shoes polo shirts uggs clearance burberry outlet canada goose outlet store uggs ou clearance coach outlet store online ralph lauren outlet ralph lauren outlet coach outlet store oakley sunglasses tlettory burch outlet online store soccer cleats ecco sale shoes longchamp solde nike outlet polo ralph lauren true religion jeans reebok shoes pandora charms tory burch outlet online thomas sabo christian louboutin shoes uggs on salelongchamp handbags louboutin shoes longchamp outlet store ferragamo shoes ugg boots ralph lauren outlet air huarache polo outlet cheap jordans free shipping coach outlet online nike air max 2015 coach canada mont blanc pensjerseys wholesale cheap nba jerseys canada goose uk supra shoes sale coach handbags on sale ugg outlet onlineadidas nmd michael kors outlet online prada bags christian louboutin shoes giuseppe zanotti shoes nike shoes true religion jeans coach outlet online ugg outlet online tory burch outlet birkenstock shoes nike store uk nike shoes for women ugg boots canada goose outlet online cheap oakley sunglasses uggs outlet christian louboutin michael kors bags oakley sunglasses uk michael kors outlet longchamp bags vans outlet moncler outlet kate spade outletlongchamp pliage coach outlet michael kors outlet cheap mlb jerseys nike air huarache ugg outlet canada goose outletmichael kors outlet clearance true religion jeans canada goose outlet store cheap nfl jerseys canada goose outlet online cheap ugg boots michael kors outlet polo ralph lauren snapbacks wholesale cheap oakley sunglasses oakley sunglasses coach factory outlet pandora charms nike trainers polo outlet factory store nfl jerseys pandora charms sale clearance polo ralph lauren christian louboutin shoes canada goose outlet store michael kors handbags outletgiuseppe zanotti outlet ugg boots on sale canada goose outlet store ugg outlet cheap oakley sunglasses canada goose jackets michael kors uk cheap jordans michael kors outlet coach outlet uggs outlet lacoste outlet adidas shoesuggs outlet ray ban sunglasses vans outlet chrome hearts outlet moncler outlet true religion jeans canada gooselongchamp solde ralph lauren outlet nike shoes michael kors handbags michael kors uk coach outlet canada goose jackets canada goose coats yeezy boost ugg boots fitflops sale clearance ugg outlet michael kors outlet onlineswarovski uk converse shoes sale uggs outlet ugg boots clearance nike trainers basketball sneakers nike air huaracheugg outlet coach factory store coach outlet store online oakley sunglasses sale new balance shoes michael kors uk ugg outlet canada goose outlet store canada goose outlet store tory burch outlet stores michael kors outlet uggs outletralph lauren outlet canada goose outlet vans shoes ugg outlet true religion jeans ray ban sunglasses ugg outlet storekobe bryant shoes coach factory outlet mulberry uk